Hilde PS

Titelpagina
Dankbetuiging

Stellingen

1) Wetenschap is gericht op het bereiken van een doorbraak naar nieuw inzicht. Het Evolutie Systeem beschrijft hoe een doorbraak kan worden bereikt naar nieuw inzicht. Het is de meest volledige manier waarop ‘wetenschappelijk’ onderzoek kan worden gedaan, aangezien het een gelaagde structuur van parameters heeft waaraan getoetst kan worden en op basis waarvan duidelijk wordt of er nog iets ontbreekt.
2) Het Evolutie Systeem toont het verborgen groeipotentieel en maakt zichtbaar wat er nodig is om tot optimalisatie te komen.
3) Alle methoden – om het even welke – bestaan in de kern uit drie elementen:
verzamelen, onderscheiden, verheffen ofwel inventariseren – onderzoeken – verbeteren ofwel
aanpakken – kiezen – overstijgen

4) Het Evolutie Systeem is het bewijs van het Evolutie Systeem. De methode is het bewijs van de methode.
5) Alle grapjes bevatten een kern van waarheid (Hilde), zo ook alle leugens (Marcel) en de waarheid kent vele perspectieven.
6) De beste wetenschapper is degene die heel bewust waarneemt. Hoe groter het bewustzijn van de waarnemer, des te hoger de kwaliteit van de wetenschap. Kennis van het ES en de implicaties daarvan maakt de wetenschapper bewust van zijn intenties en hoe hij deze kan verheffen. De beste wetenschapper is degene die werkt het met ES. Het systeem is een representatie van het aanscherpen van het bewustzijn, wat helpt om wetenschappelijke waarneming aan te scherpen.
7) Het voornaamste instrument van de wetenschap – het bewustzijn- is een van de minst wetenschappelijk gedefinieerde (Marcel).
8) Wetenschap is de methode om te stellen dat iets absoluut waar is onder alle omstandigheden en dus een farce aangezien we niet kunnen onderzoeken wat alle omstandigheden zijn en hoe ze zullen worden.
9) Om iets te veranderen – in de zin van verbeteren – moeten we eerst inventariseren, daarna onderzoeken en vervolgens nieuwe elementen toevoegen.
10) TA slaat de puberfase over, waardoor een ontwikkelingsstap wordt overgeslagen.


Samenvatting

 

 

 

 

 

 Lijst met figuren en tabellen

Evolutie Systeem

1e Pijler 2e Pijler 3e Pijler
Kind Puber Volwassene
Zorg Waarheid Overzicht
Afhankelijk Onafhankelijk Samenwerken
Focus op anderen Focus op jezelf Focus op jezelf en anderen
Overleven Leven Vliegen
Limbisch Systeem Neocortex Prefrontale Cortex
Ene kant Andere kant Meerdere kanten
Eendimensionaal Tweedimensionaal Multidimensionaal
Verzamelen (+) Onderscheiden (+) Verheffen (+)
Versplinteren (-) Verdoezelen (-) Vernederen (-)
Argumenten Belangen Verlangen
Feiten Perspectieven Nieuwe elementen
These Antithese Synthese
Slachtoffer of dader Slachtoffer en dader Slachtoffer noch dader
Ik moet Ik wil Ik mag
Pijn gemotiveerd Plezier gemotiveerd Inzicht gemotiveerd
70% van de mensen zit hier 25% van de mensen zit hier 5% van de mensen zit hier

1-2-3 Opgelost!

1. Cultuur: 3 Pijlers
1. Kind-fase: afhankelijk, zorg, loyaliteit
2. Puber-fase: onafhankelijk, waarheid, vrijheid
3. Volwassene-fase: samenwerken, overzicht, groei

2. Communicatie: 3 Vragen
1. Wat gebeurt er?
2. Waarom gebeurt het?
3. Hoe kan het anders?

3. Conflictoplossing: 3 Acties
1. Argumenten verzamelen
2. Belangen onderscheiden
3. Verlangens verheffen door nieuwe elementen 
Matrix Evolutie Systeem


Verzamelen Onderscheiden Verheffen

Methode: Werkwijze: Doel:

 

 

 


Verzamelen
Wat gebeurt er?
(Feiten)

 


Onderscheiden Waarom gebeurt het?
(Belangen)

 


Verheffen
Hoe kan het nog anders?
(Verlangens en nieuwe elementen)

 

 


Uitbeelding SHIT-model met 1-2-3 opgelost!Werkbladen

1e Fase: Verzamelen van argumenten en feiten
Partij 1 Partij 2

 

 

 

 

2e Fase: Onderscheiden van belangen en perspectieven
Partij 1 Partij 2

 

 

 

 

3e Fase: Verheffen van verlangens en nieuwe elementen
Partij 1 Partij 2

 

 

 

 

Nieuwe oplossing en doemscenario’s

 

 

 


1e Fase:
Verzamelen van feiten Verzamelen van feiten
Partij 1 Partij 2

Wat is het probleem?
Is het een gezamenlijk probleem?
* kwestie:
* relatie:
* eigen oplossing en argumenten:

Wat is het probleem?
Is het een gezamenlijk probleem?
* kwestie:
* relatie:
* eigen oplossing en argumenten:
2e Fase:
Onderscheiden belangen Onderscheiden belangen
Partij 1 Partij 2

* belangen (waar vecht je voor?)
* normen en waarden
* verlangens (wat wil je ervaren?)
* belangen (waar vecht je voor?)
* normen en waarden
* verlangens (wat wil je ervaren?)

3e Fase:
Verheffen verlangens Verheffen verlangens

* verlangens (wat wil je ervaren?)
* nieuwe elementen

Toetsen aan belangen/verlangens
* verlangens (wat wil je ervaren?)
* nieuwe elementen

Toetsen aan belangen/verlangens

Nieuwe oplossing en doemscenario’s
* voelen
* denken
* doen

 


Interventies in gradaties

Vorm Gedrag Interventie
Eigen weerstand Innerlijk conflict Innerlijk kompas
Gewone weerstand Tegenstribbelen Goed gesprek/1-2-3- stappenplan
Grote weerstand Dwarsliggen/tegen-werken Belangencheck/kind-puber-volwassene-interventie/slachtoffer-dader-interventie
Herhalende weerstand Macht-onmacht-manipulatie-cirkel Benoemen en doemscenario’s
Hele grote weerstand Weigeren, niet meer praten Procederen, exposeren, loslaten/opgeven


Conflictoplossingsinterventies en-technieken in het Evolutie-Systeem

1. 2. 3.
Kind-fase Puber-fase Volwassene-fase
Versplinteren (-) Verdoezelen (-) Vernederen (-)
Vechten
Vluchten Aanpassen
Verzwijgen Kleineren
arrogantie
Verzamelen (+) Onderscheiden (+) Verheffen (+)
Feiten Perspectieven Nieuwe elementen
Argumenten Belangen Verlangen
Procederen
Exposeren
Opgeven/loslaten
Innerlijk conflict oplossen Onderhandelen
Mediation
Win-verlies Geen win-geen verlies Win-winLijst met afkortingen

TA Transactionele Analyse
EMDR
EFT
MfN
ADR
Nova
KNB

Woordenlijst

Methode
Model
Systeem
Deductie is een methode in de filosofie en in de logica, waarbij een gevolgtrekking wordt gemaakt uit het algemene naar het bijzondere – van de algemene regel (major-premisse) naar de bijzondere regel (minor-premisse) of waar de verzameling van premissen en de negatie van de conclusie inconsistent zijn.
Inductie is een manier van abductief redeneren waarbij er op grond van een aantal specifieke waarnemingen tot een algemene regel, generalisatie geheten, wordt gekomen. Te denken valt aan wetten in juridische en natuurkundige zin en spraakkunstregels in de taalkunde.
Empirische cyclus

Hoofdstuk 1: Inleiding met probleemanalyse en doelstelling

Aanleiding
Van jongs af aan heb ik interesse in de dynamiek tussen mensen en mijn eigen innerlijke conflicten en die met de buitenwereld.
In mijn dagelijks werk als jurist kwamen de onderliggende dynamieken meestal niet boven tafel, maar als mediator kon daar wel aandacht voor zijn. Zo kwam de volgende stap: de zoektocht naar de doorbraak en optimale resultaten. Ik zocht naar een duidelijke structuur om in de lastige situaties een doorbraak te bereiken, omdat ik mijn kennis en kunde steeds wilde verdiepen om mij te blijven ontwikkelen als mediator en als mens.
Dit leidde ertoe dat ik allerlei methoden en technieken rond (innerlijke) conflictoplossing uit de (alternatieve) psychologie, (rechts)filosofie en esoterie onderzocht en toepaste. Ik destilleerde daaruit de Rode Draad: het Evolutie Systeem en ontwierp op basis daarvan en op basis van mijn ervaringen in mijn eigen mediationpraktijk de 1-2-3 Opgelost-methode en andere interventies waarmee ik doorbraken bereikte in de moeilijkste zaken met de ‘lastigste’ klanten.
De eerste die mij ertoe aanzette dit verder uit te werken en te gaan verspreiden was een trainer van Schouten & Nelissen, die zijn scheiding via mij regelde. Dit leidde tot het schrijven van eerst -boeken, het geven van Mediation Mastermind Meetings, wat weer leidde tot een uitnodiging een artikel te schrijven in het vakblad Çorporate Mediation Journal’ en mijn eerste boek “Opgewonden Standjes en Bevredigende Oplossingen’, en trainingen in het bedrijfsleven en aan mediators/advocaten/notarissen. Het werd een volwaardige cursus erkend door MfN, KNB, Nova e.d.
Linda Reijerkerk van het Centrum van Conflicthantering en verschillende mediators die mijn cursussen volgden spoorde mij aan mijn onderzoek en het resultaat daarvan te presenteren in een proefschrift, aangezien het origineel en grensverleggend is.
Origineel omdat nog niemand vanuit dit perspectief naar methoden, modellen en systemen heeft gekeken. Grensverleggend omdat het een nieuwe kijk geeft op het meten van kwaliteit in situaties die doorgaans moeilijk te meten zijn en het bereiken van doorbraken in ontwikkelingsprocessen.
Probleemanalyse
Er zijn vele methoden, modellen en systemen, technieken en interventies om mediators te helpen een conflictsituatie te begeleiden. Hoe kunnen we deze onderscheiden en de beste kiezen die op dat moment een doorbraak kan geven? Hoe kunnen we dat in ‘een split second’ naar boven halen en bepalen? Hoe op een goede manier onthouden en op het juiste moment toepassen? Niemand wil in hokje geplaatst worden of een label opgeplakt krijgen. Toch zijn systemen handig om inzicht te verwerven in een situatie. Als het inzicht is opgedaan, kan het systeem weer wegvallen.
In veel gevallen kunnen we gemakkelijk intuïtief de juiste woorden gebruiken, de juiste dingen doen om een probleem op te lossen. In de moeilijke situaties helpt het een structuur aan te brengen. Deze structuur is het beste eenvoudig en altijd toepasbaar. Uit onderzoek*** blijkt dat we niet meer dan 3 stappen kunnen onthouden!
Bovendien is het een wens van veel mediators om de cliënten niet alleen in deze situatie bij te staan, maar ze ook de handvatten te geven toekomstige situaties zelfstandig op te lossen.

Doelstelling
De doelstelling van dit proefschrift is het categoriseren van methoden, technieken, modellen en systemen van conflictoplossing op zodanige wijze dat makkelijk gekozen kan worden welke methode op welk moment in te zetten en om te beoordelen of en zo ja waar de ‘leemte’ zit, wat er ontbreekt om tot een doorbraak te komen bij het oplossen van problemen en/of om optimale resultaten te behalen. Het laat de weg zien die belopen kan worden om snel en effectief het groeipotentieel bij cliënten en begeleider (mediator, coach, trainer e.a.) zichtbaar te maken. Het geeft ook de snelle weg om resultaten te toetsen op kwaliteit en mogelijke verdere groeiontwikkeling.
Hoofd- en deelvragen
Is er één methode die alle werkwijzen in zich verenigd?
Als dit een universeel, integraal multi-dimensionaal systeem is, is het dan ideaal om de kwaliteit van alle onderzoeken te beoordelen en te optimaliseren?
Relevantie
Het bereiken van een doorbraak (nieuw inzicht) is (ook) in de wetenschap het belangrijkste verlangen.
De inzichten opgedaan bij het bestuderen van (innerlijke) conflictoplossingsmethoden zijn ook van toepassing op de oplossing van wetenschappelijke problemen en probleemstukken.
Het doorlopen en evalueren van de drie pijlers, de drie vragen en de drie acties garandeert een optimaal resultaat in elke situatie.
De drie stappen zijn voor wetenschappers en voor leken goed te begrijpen en vormen dus een uitstekende ladder waarlangs resultaten getoetst kunnen worden en bekeken kan worden of er nog meer mogelijk is.
Afbakening
In dit proefschrift beperk ik mij tot het inventariseren (verzamelen), analyseren en onderzoeken (onderscheiden) en verbeteren (verheffen) van conflictoplossingsmethoden.
Methoden, zoals bedrijfseconomische methoden (Agile, Lean), maar ook methoden zoals DISC, methoden om te komen tot verbeterde sportprestaties, Kunst, bouw- en technische methoden, les- en leermethoden, en (alternatieve) gezondheidsmethoden(allergie oplossen, afvallen) laat ik allemaal buiten beschouwing.
Het is mijn overtuiging dat zij allen eenzelfde evolutie-proces doorlopen, maar ik heb dit niet onderzocht, anders dan deze kort theoretisch op de Evolutie-Matrix te leggen.
De idee is alle methoden dezelfde: toetsing aan de drie pijlers leidt tot kwaliteitsverbetering omdat de positiebepaling afhankelijk van doelstelling (intentie) en interventies in de pijlers laat zien welke aanvulling al dan niet nodig is om tot optimale resultaten te komen.

Leeswijzer
*** 
Hoofdstuk 2: Theoretisch kader / Literatuuronderzoek

Het literatuur-onderzoek is drieledig:
1) zijn er anderen die methoden en modellen van conflictoplossing hebben geïnventariseerd (verzameld) onderzocht (onderscheiden) en aanbevelingen gedaan voor verbeteringen (verheffen)?
– ja: Linda Reijerkerk, Lenka Hora Adema – Models of Mediation
2) zijn er anderen die de methode van het verzamelen, onderscheiden en verheffen van elke methode ‘an sich’ consequent hebben toegepast, zonder het te beschrijven?
Ja, ‘these/antithese/synthese, breinfuncties,
3) zijn er anderen die deze werkwijze, dit evolutieproces hebben beschreven in gelijkluidende of op nagenoeg gelijkluidende manier hebben beschreven?
– ja: William Gijsen beschrijft het evolutie proces van de ziel

4) hebben deze laatsten dit universeel toegepast op alle methoden?
– nee

Het theoretisch kader en literatuuronderzoek is er om een grondig begrip te krijgen van het academische werk dat al over uw onderwerp beschikbaar is. Dit betekent:
• Verzamel bronnen (bijv. Boeken en tijdschriftartikelen) en selecteer de meest relevante
• Kritische evaluatie en analyse van elke bron
• Verbind daartussen verbanden (bijv. Onderwerpen, patronen, conflicten, hiaten) om een algemeen punt te creëren
In het hoofdstuk of de sectie over het herzien van de dissertatieliteratuur, zou je niet alleen bestaande studies moeten samenvatten, maar ook een coherente structuur en redenering moeten ontwikkelen die leidt tot een duidelijke basis of rechtvaardiging voor je eigen onderzoek.
Literatuuronderzoek wordt vaak de basis voor een theoretisch kader waarin u de belangrijkste theorieën, concepten en modellen die uw onderzoek bepalen, definieert en analyseert. In deze paragraaf kun je beschrijvende onderzoeksvragen beantwoorden over de relatie tussen concepten of variabelen.
De talkshow-vergelijking
Het ‘kunstje’ dat je met je scriptie moet laten zien, is het vergelijken van theorie en praktijk. De theorie is het ideaalplaatje, “zo zou het moeten gaan” volgens de onderzoekers. In jouw onderzoek ga je na wat je daar in de praktijk van herkent en ga je de verschillen, maar ook de overeenkomsten verklaren. Je kunt je literatuurhoofdstuk of je theoretisch kader als een soort discussie zien waarbij jij de gespreksleider bent – en de theorieën of modellen zijn de sprekers, jouw gasten aan tafel.

Geweldloze commui
Talkshow-host
Hoe maak je een discussie interessant? Dat is in de eerste plaats door mensen uit te nodigen die relevant zijn voor en daadwerkelijk verstand hebben van het thema van jouw scriptie. En dan? Vraag je sprekers die het met elkaar eens zijn, die elkaar aanvullen of die juist tegenovergestelde meningen hebben?
Jij bepaalt de volgorde waarin ze aan bod komen en maakt de bruggetjes tussen de sprekers om daarmee de luisteraar ‘bij de les’ te houden, bijvoorbeeld door te zeggen: “U hoort het, mevrouw X zegt dit erover … ik weet dat u een andere mening hebt…”, of: “U heeft eerder ook onderzoek gedaan naar dit onderwerp: wat vindt u van de beweringen van meneer P?”
Jij leidt het gesprek dus door meningen te verzamelen, tussentijds samen te vatten, richting te geven tot wat uiteindelijk een soort conclusie wordt van waar de partijen nu staan: wat heeft het vergelijken van de verschillende opvattingen opgeleverd aan standpunten? Komen ze overeen of “do we agree to disagree”? Alles kan!
Met een overzicht en een conclusie naar aanleiding van de discussie sluit jij de bijeenkomst af. Je hebt dan relevante theorie over je onderwerp besproken en kunt kijken of de ‘ideaalbeelden’ van de sprekers wel of niet terugkomen in de praktijk: zo ontstaan je onderzoeksvragen!
Feiten checken
Die onderzoeksvragen neem je vervolgens mee in de methodologie. Pas wanneer je weet wat je gaat onderzoeken, kun je immers gaan bepalen hoe je iets gaat onderzoeken: middels interviews, observaties, een experiment, een enquête of een combinatie van verschillende methoden. Als je eerst je onderzoek doet en dan pas theorie erbij gaat zoeken, loop je het risico dat blijkt dat je een verkeerde methodiek hebt gekozen, of dat je niet helemaal de juiste vragen hebt gesteld en dus bepaalde belangrijke concepten uit je model of theorie niet gemeten hebt.
Grote kans dat je dan niet alle informatie hebt verzameld om bijvoorbeeld een model goed in te vullen. Je gaat dan ook in omgekeerde volgorde je methodologie opbouwen, waardoor je het risico loopt erachter te komen dat je beter een enquête had kunnen houden, maar daar geen tijd meer voor hebt…. Dit gaat dan vooral ten koste van de validiteit: meten wat je wilde meten. Of in dit geval: achteraf bedacht hebben wat je wilde meten…
Napraten
Wat komt er uit die vergelijking tussen theorie en praktijk? Is er bijvoorbeeld sprake van een andere respondentengroep (groter, kleiner, anders…) of was de onderzoeksperiode verschillend (meestal korter), of had je misschien een andere onderzoeksmethode? Al deze zaken kunnen leiden tot een afwijking van de theorie of een niet helemaal betrouwbaar resultaat.
Dat hoeft niet meteen een ramp te zijn; het gaat erom dat je hebt laten zien dat je weet wat de relevante theorie was bij dit onderwerp (de ‘interessante sprekers’) en dat je hebt laten zien dat je weet hoe je daarop een onderzoek kunt bouwen. In je discussie- of reflectiehoofdstuk (bij de verschillende opleidingen worden verschillende namen gebruikt) kun je dan aangeven hoe dat op grond van de verkregen inzichten op een andere manier zou kunnen worden aangepakt. Ook dat is belangrijk, en je krijgt er punten voor – je kunt immers niet alles voorzien, maar achteraf aangeven dat je beseft hoe het beter had gekund, hoort ook bij de kennis waarvan ze willen dat je die toont bij je afstuderen.
Welke onderzoeken zijn er in de literatuur over de methoden en modellen van conflictoplossing?

Geweldloze communicatie: Een methode voor de humanisticus? Een vergelijkende literatuurstudie tussen het gedachtegoed en de methode van Marshall Rosenberg …
J Bakker – 2014 – repository.uvh.nl
De methode geweldloze communicatie heeft veel raakvlakken met de humanistiek, maar
heeft in dit veld tot op heden geen duidelijke positie verworven. En dat terwijl humanistici
vaak verlegen zitten om methodes en zoeken naar praktische handvatten in het wer
Welke hiaten zitten er in deze literatuur?


Inventariseren – analyseren – extrapoleren
Mijn onderzoek:
• Verzamelt kennis en informatie over methoden/modellen/systemen van conflictoplossing
• Onderzoekt en analyseert aan de hand van de pijlers de kracht van elke methode en toont de leemten aan
• bevordert theoretisch debat: het exposeren van het verborgen groeipotentieel bevordert de discussie om tot verbetering te komen
• Vult de leemte aan in verschillende methodieken, zodat ze verfijnt danwel uitgebreid worden, zodat een doorbraak mogelijk wordt
• vult een leemte aan in de literatuur: er is geen onderzoek of literatuur beschikbaar dat een vergelijking geeft voor verschillende methodieken/modellen/systemen en de gemene deler daarin zichtbaar maakt, noch aanbevelingen en uitbreiding biedt voor toetsing en kwaliteitsverhoging;
• geeft een nieuwe methodologische benadering van wetenschap aan: een methode om kwaliteit van onderzoek te toetsen vanuit meerdere lagen waaraan tot nu toe weinig tot geen aandacht wordt besteed.
• biedt een gestructureerde werkwijze om in moeilijke, lastige situaties en problemen om tot een optimale oplossing te komen omdat het verborgen groeipotentieel zichtbaar maakt
• bouwt voort op bestaande kennis en verrijkt deze met nieuwe elementen: verschillende elementen bestaan reeds en zijn in andere bewoordingen of op een andere manier wel behandeld, maar nooit in een integraal, universeel, multi-dimensionaal perspectief gecombineerd op basis van duidelijke parameters.
Het idee van verzamelen, onderscheiden, verheffen, kind-puber-volwassene fasen, de evolutie van afhankelijk, onafhankelijk, samenwerken en komt in verschillende (al dan niet wetenschappelijke) literatuur voor:
– Beschrijvingen van methoden zoals Lean en Agile voor bedrijfsmatige processen.
– Beschrijvingen van de Transactionele Analyse (TA) bespreekt de ouder-kind en volwassene Ego-posities en Dramadriehoek

 

 

 

 

 

 


De bronnen waaruit ik put zijn wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk van aard.
Ik betrek ook niet-wetenschappelijke bronnen, aangezien ik de overtuiging heb dat ook ideeen die niet wetenschappelijk getoetst zijn verheffende elementen hebben en bijdragen aan het grote geheel (derde pijler), aangezien daarin niets wordt uitgesloten en een synthese wordt gezocht.
Op deze manier kan wetenschap ‘weten’schap worden.
Boszormenyi-Nagy & Spark (1984) Invisible Loyalties, Reciprocity in Intergenerational Family Therapy
Byron, Katie (2002)- Vier vragen die je leven veranderen

Evers, Diana en Vandamme, Rudy (2008) – De Kunst van het Middelen en
Bemiddelen

Gijsen, William (Anthon) (2006) – DNA-code van de ziel

Hicks, Esther and Jerry (Abraham) (2007) – The Astonishing Power of Emotions

Marston, William Moulton (1999) – Emotions of Normal People

Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethoden/methodologie
Na het lezen van dit hoofdstuk moet de lezer een goed beeld hebben van wat jij – achter je bureau of op straat – allemaal gedaan hebt om de uiteindelijke resultaten op te kunnen schrijven. Eigenlijk zou ik het onderzoek moeten kunnen herhalen zonder dat ik jou vragen hoef te stellen. De informatie in dit hoofdstuk is daarom best gedetailleerd en misschien een beetje saai. Dat geeft niet, dat hoort zo. Schrijf het hoofdstuk in voltooid tegenwoordige tijd (bijvoorbeeld: “is gevraagd”, “zijn geobserveerd”). Begin het hoofdstuk met een overzicht van de onderzoeksmethoden die je hebt ingezet voor de verschillende deelvragen. Geef daarna óf per deelvraag óf per onderzoeksmethode een omschrijving. Stel dat je enquêtes hebt gehouden, dan maak je een paragraaf ‘Enquêtes’ en werk je de volgende tussenkopjes uit: ‘Verantwoording keuze onderzoeksmethode’, ‘Onderzoeksdoelgroep’, ‘Steekproef’, ‘Vragenlijst’, ‘Dataverzameling’, ‘Data-analyse’, ‘Betrouwbaarheid en validiteit’.

De algemene aanpak en het type onderzoek (bv. Kwalitatief, kwantitatief, experimenteel, etnografisch)
• Uw methoden voor gegevensverzameling (bijv. Interviews, enquêtes, archieven, literatuuronderzoek)
• Informatie over waar, wanneer en met wie het onderzoek is uitgevoerd
• Uw methoden voor data-analyse (bv. Statistische analyse, discoursanalyse)
• Gereedschappen en materialen die u gebruikt (bijv. Computerprogramma’s, laboratoriumapparatuur)
• Een bespreking van alle obstakels die je tegenkwam bij het uitvoeren van het onderzoek en hoe je ze overwon
• Een evaluatie of verantwoording van uw methoden
Je doel in de methodologie is om nauwkeurig te rapporteren wat je hebt gedaan, en de lezer ervan te overtuigen dat dit de beste manier was om je onderzoeksvragen of doelstellingen te beantwoorden.

Ik heb via google, in openbare en academische bibliotheken gezocht naar boeken over de verschillende methodieken en naar boeken die deze methoden inventariseren, analyseren en mogelijk aanbevelingen geven.
Zoekwoorden waren:
Conflictoplossingen, methoden van, mediation, innerlijke conflictoplossingen, traumatische ervaringen verwerken, onderzoeksvragen, onderzoekmethoden,
Ik heb hen die als expert of ontwikkelaar van de betreffende methode bekend staat geinterviewd en de volgende vragen gesteld:


Hoofdstuk 4: Resultaten
In dit hoofdstuk presenteer je de uitkomsten van je resultaten en analyse van je deskresearch en je veldonderzoek. Zet objectief op een rij wat je hebt gevonden. Doe dat bij voorkeur per deelvraag en anders per onderzoeksmethode. De lezer verwacht in dit hoofdstuk de uitkomsten van je onderzoek te zien. Leg niet uit hoe en waar je de informatie gevonden hebt; dat hoort al in je methodenhoofdstuk te staan. De resultaten van je literatuuronderzoek bespreek je hier ook niet; die staan immers al in je theoretisch kader. Je zult bij het schrijven de neiging hebben om conclusies te trekken, maar dat moet je toch nog even uitstellen, want in een scriptie hoor je pas conclusies te trekken in het conclusiehoofdstuk. Het motto is: Bewaar wat voor straks!

Rapporteer de resultaten van uw onderzoek. U kunt deze sectie structureren op basis van subquery’s, hypothesen of onderwerpen. Rapporteer alleen resultaten die relevant zijn voor uw doelen en onderzoeksvragen.
n het resultatenvenster kan het vaak handig zijn om tabellen, afbeeldingen en grafieken op te nemen. Denk goed na over hoe u uw gegevens het beste kunt presenteren, en voeg geen tabellen of figuren toe die alleen maar herhalen wat u hebt opgeschreven. U moet aanvullende informatie verstrekken of de resultaten visualiseren op een manier die waarde toevoegt aan uw tekst.
Interview-notulen toevoegen

Hoofdstuk 5: Conclusie
Eindelijk is het zover: Je kunt antwoord geven op je hoofd- en deelvragen, sterker nog, je MAG (nu pas) antwoord geven op je hoofd- en deelvragen OMDAT je in het voorgaande hoofdstuk de feiten op een rij hebt gezet waar je de conclusies op baseert. En op deze conclusies baseer je straks weer de aanbevelingen die zullen bijdragen aan het oplossen van het probleem van de opdrachtgever dat je in je inleiding omschreef. De cirkel is bijna rond. Let erop dat je conclusies meer zijn dan alleen een samenvatting van de resultaten. Hoe zorg je daarvoor? Door een bondig antwoord op een deelvraag te formuleren en dit vervolgens te onderbouwen met argumenten die voortkomen uit je resultaten. Alle conclusies zijn gebaseerd op resultaten: er komt geen nieuwe informatie meer bij. Let erop dat je écht antwoord geeft op je vragen. Als dat niet lukt, kun je overwegen om de verwoording van je deelvragen zodanig aan te passen dat je er met je huidige resultaten wél antwoord op kunt geven. Tot aan dit hoofdstuk bestond je document nog uit losse, sterk gescheiden onderdelen. In dit hoofdstuk verbind je al die losse stukken met elkaar. Maak daarbij ook een koppeling tussen je resultaten en de theorieën of modellen uit je theoretisch kader.

In deze paragraaf is het belangrijk om te laten zien hoe je resultaten bijdragen aan kennis in het veld en waarom je onderzoek belangrijk is. Wat heb je toegevoegd aan wat al bekend was?

Door alle methoden in het schema te plaatsen wordt duidelijk:
1) waar stukken ontbreken op de ontwikkelingsroute die een doorbraak naar de optimale uitkomst verhinderen
2) het bewustzijnsniveau van betrokkenen en waar het groeipotentieel zit
3) Hoe dat groeipotentieel benut kan worden en de optimale uitkomst bereikt kan worden

Hoofdstuk 6: Aanbevelingen
Baseer je aanbevelingen op de conclusies. Maak ze concreet. De opdrachtgever moet immers weten wat hij moet doen om dichter bij de door hem gewenste situatie te komen. Het heeft geen zin om aan te geven dat de opdrachtgever “iets met SEO moet gaan doen” om meer leads te genereren, want dan weet hij nog steeds niet wat hij precies moet doen. Maak het dus concreet en adviseer de opdrachtgever bijvoorbeeld een communicatiemedewerker op cursus te sturen of een online marketingbureau in te schakelen. Je kunt eerlijk de voor- en nadelen van je advies vermelden. Wees ook realistisch. Het heeft geen zin om een stichting met een klein budget te adviseren een landelijke tv-reclamecampagne te lanceren om meer naamsbekendheid te verkrijgen.

Toepassen op wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksmethoden om te toetsen en perfectioneren.


– Intenties checken:
Is er aandacht voor zorg, waarheid, groei?
Waar zit de afhankelijkheid, waar zit de onafhankelijkheid en waar zit de samenwerking?
– Theses checken: is er een these, een antithese en een synthese met een nieuwe elementen
– Perspectieven: welke perspectieven zijn er en kun je er nog meer bedenken?
– Wat is er verzameld en hoe is er verzameld?
– Waarom is gekozen voor deze zaken? Zijn er andere zaken die erbuiten vallen?
– Hoe kan het nog anders?